1800 6786

Danh sách hợp đồng

BH Xe Máy GICEasy
{{contracts.gic_easy_xemay.length}}
{{contract.thongTinChung_TrangThaiHdName}}
Số hợp đồng:
Ngày hết hiệu lực:
{{contract.noiDungBaoHiem_NgayHieuLucBaoHiemDen | date:'dd/MM/yyyy'}}
Đối tượng được bảo hiểm:
Họ và tên chủ xe theo giấy đăng ký xe:
{{contract.noiDungBaoHiem_ThongTinChuXe_HoTen}}
Địa chỉ đăng ký xe (Theo giấy đăng ký xe):
{{contract.noiDungBaoHiem_ThongTinChuXe_DiaChi}}
Biển kiếm soát:
{{contract.noiDungBaoHiem_ThongTinXe_BienKiemSoat}}
Số khung:
{{contract.noiDungBaoHiem_ThongTinXe_SoKhung}}
Số máy:
{{contract.noiDungBaoHiem_ThongTinXe_SoMay}}

BH GICEasy An Cư
{{contracts.gic_easy_ancu.length}}
{{contract.thongTinChung_TrangThaiHdName}}
Số hợp đồng:
Ngày hết hiệu lực:
{{contract.noiDungBaoHiem_NgayHieuLucBaoHiemDen | date:'dd/MM/yyyy'}}
Đối tượng được bảo hiểm:
Tỉnh/thành:
{{contract.noiDungBaoHiem_DiaDiemBaoHiem_DiaChi_ProvinceName}}
Quận/Huyện:
{{contract.noiDungBaoHiem_DiaDiemBaoHiem_DiaChi_DistrictName}}
Phường/Xã:
{{contract.noiDungBaoHiem_DiaDiemBaoHiem_DiaChi_WardName}}
Địa chỉ:
{{contract.noiDungBaoHiem_DiaDiemBaoHiem_DiaChi}}
Tên chung cư:
{{contract.noiDungBaoHiem_DiaDiemBaoHiem_TenChungCu}}
Tên/số tòa nhà:
{{contract.noiDungBaoHiem_ThongTinChuCanHo_TenToaNha}}
Tầng số:
{{contract.noiDungBaoHiem_DiaDiemBaoHiem_DiaChi_TangSo}}
Căn số:
{{contract.noiDungBaoHiem_DiaDiemBaoHiem_DiaChi_PhongSo}}
Giá trị thực tế căn hộ:
{{contract.noiDungBaoHiem_DiaDiemBaoHiem_GiaTriThucTe | currency}}

Bảo hiểm Xe cơ giới
{{contracts.gic_oto.length}}
{{contract.thongTinChung_TrangThaiHdName}}
Số hợp đồng:
Ngày hết hiệu lực:
{{contract.noiDungBaoHiem_NgayHieuLucBaoHiemDen | date:'dd/MM/yyyy'}}
Đối tượng được bảo hiểm:
59F-02332

Bảo hiểm GICEasy Tai nạn cá nhân
{{contracts.gic_tncncc.length}}
{{contract.thongTinChung_TrangThaiHdName}}
Số hợp đồng:
Ngày hết hiệu lực:
{{contract.noiDungBaoHiem_NgayHieuLucBaoHiemDen | date:'dd/MM/yyyy'}}
Đối tượng được bảo hiểm:
Mối quan hệ:
{{contract.thongTinYeuCauBaoHiem_MoiQuanHeName}}
Họ và tên:
{{contract.thongTinNguoiDuocBaoHiem_CaNhan_Ten}}
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
{{contract.thongTinNguoiDuocBaoHiem_CaNhan_SoCMND}}
Số điện thoại di động của bạn:
{{contract.thongTinNguoiDuocBaoHiem_CaNhan_SoDienThoai}}
Ngày sinh:
{{contract.thongTinNguoiDuocBaoHiem_CaNhan_NgaySinh | date:'dd/MM/yyyy'}}
Giới tính:
{{contract.thongTinNguoiDuocBaoHiem_CaNhan_GioiTinhName}}

BH Chăm sóc sức khỏe toàn diện
{{contracts.gic_cssktd.length}}
{{contract.thongTinChung_TrangThaiHdName}}
Số hợp đồng:
Ngày hết hiệu lực:
{{contract.noiDungBaoHiem_NgayHieuLucBaoHiemDen | date:'dd/MM/yyyy'}}
Đối tượng được bảo hiểm:
59F-02332

Bảo hiểm du lịch toàn cầu
{{contracts.gic_travel_global_safe.length}}
{{contract.thongTinChung_TrangThaiHdName}}
Số hợp đồng:
Ngày hết hiệu lực:
{{contract.noiDungBaoHiem_NgayHieuLucBaoHiemDen | date:'dd/MM/yyyy'}}
Đối tượng được bảo hiểm:
59F-02332

Danh sách hợp đồng cần tái tục

Tên sản phẩm Số hợp đồng Phí bảo hiểm Trạng thái Ngày hết hiệu lực Chức năng
{{contract.productName}} {{contract.thongTinChung_SoHopDong}} {{contract.noiDungBaoHiem_PhiBaoHiem_VAT | currency}} VNĐ
{{contract.thongTinChung_TrangThaiHdName}}
{{contract.noiDungBaoHiem_NgayHieuLucBaoHiemDen | date:'dd/MM/yyyy'}} {{contract.noiDungBaoHiem_NgayHieuLucBaoHiemDen | date:'hh:mm:ss'}}

Đồng bộ hợp đồng

Bạn chưa có hợp đồng nào được đồng bộ.
Bạn muốn đồng bộ hợp đồng thủ công?

Đồng bộ hợp đồng thủ công

Mã OTP được gửi về số điện thoại của bạn. Mã OTP có hiệu lực trong 5 phút. Vui lòng chờ giây để gửi lại Bạn không nhận được mã OTP? Gửi lại mã

Ưu đãi của bạn

...
{{voucher.promotionName}}
Ngày hết hạn: {{voucher.toDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}
Còn {{voucher.remainDays}} ngày
Mã ưu đãi: {{voucher.voucherCodes[0]}}
Nội dung: {{voucher.shortDescription}}
Bạn chưa có mã ưu đãi nào phù hợp.
...
{{promotion.title}}
{{promotion.shortDescription}}
Ngày hết hạn: {{promotion.toDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}
Tạm thời không có chương trình khuyến mãi hiện hành

Cấu hình

Thông tin cá nhân

...
{{memberDetail.phoneNumber}}
{{getErrorMessage('dateOfBirth', {formRef: updateProfileForm)}}
Email không hợp lệ

Đổi mật khẩu

Bắt buộc Mật khẩu có ít nhất 8 ký tự, gồm cả chữ thường, chữ hoa, số và kí tự đặc biệt.
Bắt buộc Mật khẩu có ít nhất 8 ký tự, gồm cả chữ thường, chữ hoa, số và kí tự đặc biệt.
Mật khẩu không khớp Bắt buộc

Danh sách người thân


Cập nhật thông tin người thân để có thể mua hàng nhanh chóng hơn

Tài liệu của bạn

Bạn chưa có tài liệu cá nhân nào. Thêm mới loại tài liệu?

Bạn chưa có tài liệu.
STT Tên file Loại file Kích thước Ngày đính kèm Thao tác
{{$index + 1}} {{file.fileName}}
.{{file.fileType}} {{file.fileSize}} {{file.attachedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}