1800 6786

Tin tức

...

GIC tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2021

 14/05/2021

Ngày 13/5/2021, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 với sự tham dự của cổ đông chiếm trên 75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

GIC tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2021

 14/05/2021

Ngày 13/5/2021, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 với sự tham dự của cổ đông chiếm trên 75% số cổ phần có quyền biểu quyết.